აქცია მოასწარი: 20 ოქტომბრამდე „ორბი სითიში“ აპარტამენტების შეძენა 23 500 დოლარადაა შესაძლებელი - პირველადი შენატანი 3 500 დოლარია
ბა­თუმ­ში, „ორბი სი­თის“ ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი, 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო კომ­პლექ­სის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა მშე­ნებ­ლო­ბის ფი­ნა­ლურ ეტაპ­ზეა. პა­რა­ლე­ლუ­რად, გა­ყიდ­ვე­ბი და­ი­წყო „ორბი სი­თის“ ბოლო სას­ტუმ­რო ბლოკ­ში.

„ორბი“ გა­ყიდ­ვე­ბის სტარტზე აცხა­დებს აქ­ცი­ას და 2023 წლის 20 ოქ­ტომ­ბრამ­დე ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, აპარ­ტა­მენ­ტე­ბი „ორბი სი­თი­ში“ 23 500 აშშ დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნოს. ამა­ვე აქ­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში, რე­მონ­ტის, ტექ­ნი­კი­სა და ავე­ჯის მო­წყო­ბის სა­ფა­სუ­რი 1 კვ.მ-ზე სულ რა­ღაც 290 აშშ დო­ლა­რია.

პირ­ვე­ლა­დი შე­ნა­ტა­ნი მხო­ლოდ 3 500 აშშ დო­ლარს შე­ად­გენს და მყიდ­ვე­ლის სურ­ვი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად, გა­დახ­დე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­უ­ნა­წილ­დეს 5 წლამ­დე ვა­დით.

აქ­ცი­ის თა­ნახ­მად, 20 ოქ­ტომ­ბრამ­დე „ორბი
სი­თი­ში“ 1 კვ.მ-ის ფასი პრაქ­ტი­კუ­ლად 700 დო­ლა­რით ნაკ­ლე­ბია.

„ორ­ბის სითი“ - ეს არის კონ­ცეფ­ცია „ქა­ლა­ქი ქა­ლაქ­ში“, 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო კომ­პლექ­სი ქა­ლა­ქის ტუ­რის­ტულ ცენ­ტრში, ზღვი­დან 50 მეტრში, 10 800 ნომ­რი­თა და 200 000 კვ.მ. ინფრას­ტრუქ­ტუ­რით, რო­მელ­შიც გან­თავ­სდე­ბა: სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრი, პი­ა­ცა, ღია და და­ხუ­რუ­ლი ქუ­ჩე­ბი, კაფე-ბა­რე­ბი, რეს­ტორ­ნე­ბი, სპა ზონა, ღია და და­ხუ­რუ­ლი აუ­ზე­ბი, სა­ო­ფი­სე სივ­რცე­ე­ბი, სპორ­ტულ-გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი ცენ­ტრი, სა­კონ­ფე­რენ­ციო დარ­ბა­ზი, კინო, ბავ­შვთა გა­სარ­თო­ბი ცენ­ტრი, პარ­კინ­გი და ყვე­ლა ის სერ­ვი­სი და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა, რო­მე­ლიც სა­ჭი­როა 5-ვარ­სკვლა­ვი­ა­ნი სას­ტუმ­რო კომ­პლექ­სის­თვის. კომ­პლექ­სის მარ­თვას, რო­მე­ლიც აპარ­ტა­მენ­ტე­ბის გა­ქი­რა­ვე­ბის სერ­ვის­საც მო­ი­ცავს, ახორ­ცი­ე­ლებს მმარ­თვე­ლი კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც აპარ­ტა­მენ­ტე­ბის მფლო­ბე­ლე­ბის­თვის უზ­რუნ­ველ­ყოფს ხა­რის­ხი­ან მომ­სა­ხუ­რე­ბა­სა და სტა­ბი­ლუ­რი შე­მო­სავ­ლის წყა­როს.

„ორბი სი­თის“ სას­ტუმ­რო­სა და ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა, ფი­ნა­ლურ ეტაპ­ზეა. დღე­ი­სათ­ვის სა­მუ­შა­ო­ე­ბის 90% უკვე დას­რუ­ლე­ბუ­ლია. ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ა­ში შე­სუ­ლია და ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს სას­ტუმ­როს 8 000 ნო­მე­რი. „ორბი სი­თის“ დას­რუ­ლე­ბა ინფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი ნა­წი­ლის ჩათ­ვლით 2024 წლის ბო­ლოს­თვის იგეგ­მე­ბა.

და­ინ­ტე­რე­სე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში დაგ­ვი­კავ­შირ­დით ნო­მერ­ზე: (+995) 555 31 00 00 ან ეწ­ვი­ეთ ჩვენს ვებგ­ვერდს: https://orbigroup.ge/

R

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები