შექმენი კედელი შენი ფანტაზიით - თანამედროვე ტენდენციები ინტერიერის დიზაინში

დე­კო­რა­ცი­ის მცი­რე­დით ცვლი­ლე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტე­რი­ე­რის სა­ერ­თო კონ­ცეფ­ცი­ა­ზე დიდი ზე­გავ­ლე­ნა იქო­ნი­ოს. მა­გა­ლი­თად, სა­დაც, ნა­თელ ფე­რებ­ში გა­და­წყვე­ტილ ოთახ­ში ერთი კედ­ლის ფე­რა­დი ან ფო­ტოშ­პა­ლე­რით გა­ფორ­მე­ბა ინ­ტე­რი­ერს სრუ­ლად გარ­დაქ­მნის.

კედ­ლის დი­ზა­ი­ნი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში იც­ვლე­ბო­და. დღეს, ძვე­ლი სტი­ლი უკან ბრუნ­დე­ბა და ბევრ თა­ნა­მედ­რო­ვე დი­ზა­ი­ნის მქო­ნე სახ­ლში ნა­ხავთ მა­გა­ლი­თად, ყვა­ვი­ლე­ბის პრინ­ტით თუ ორ­ნა­მენ­ტე­ბით გა­ფორ­მე­ბულ შპა­ლერს. თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­მა შპა­ლე­რის და ზო­გა­დად, კედ­ლის დი­ზა­ი­ნი ახალ სი­მაღ­ლე­ზე აიყ­ვა­ნა. დღეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია სხვა­დას­ხვა სტი­ლის, ტექ­სტუ­რი­სა და ვი­ზუ­ა­ლის შპა­ლე­რი­სა და სა­ღე­ბა­ვის გა­მო­ყე­ნე­ბა. გარ­და ამი­სა, შეგ­ვიძ­ლია, დი­ზა­ი­ნი თა­ვად შევ­ქმნათ ან ავირ­ჩი­ოთ და ისე
შე­ვუკ­ვე­თოთ მწარ­მო­ე­ბელ კომ­პა­ნი­ას.

რო­გორც აღ­ვნიშ­ნეთ, კედ­ლის დი­ზა­ი­ნის ათა­სო­ბით გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი იდეა, სტი­ლი და კონ­ცეფ­ცია არ­სე­ბობს, თუმ­ცა ჩვენ ფო­ტოშ­პა­ლერ­ზე შევ­ჩერ­დე­ბით, რო­მე­ლიც დღეს დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს.

ბევრ თა­ნა­მედ­რო­ვე სახ­ლში ან ოფის­ში იხი­ლავთ ერთ კე­დელ­ზე გაკ­რულ ფო­ტოშ­პა­ლერს, რო­მე­ლიც თე­მა­ტუ­რად ბუ­ნე­ბას, რო­მე­ლი­მე ცნო­ბი­ლი მხატ­ვრის ნა­მუ­შე­ვარს, გე­ო­მეტ­რი­ულ ფი­გუ­რებს, რო­მე­ლი­მე ქა­ლა­ქის ცნო­ბილ ქუ­ჩას ან ხედ­სა თუ სხვა რა­მეს ასა­ხავს.

გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს ცნო­ბი­ლი მხატ­ვრე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბი. მა­გა­ლი­თად, ვან გო­გის ნუ­შის ყვა­ვი­ლო­ბა, რო­მე­ლიც სახ­ლსა თუ ოფის­ში მარ­თლაც შთამ­ბეჭ­და­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა.

ბევრ სახ­ლში ვან გო­გის ამ უკ­ვდავ ნა­მუ­შე­ვარს კან­ვა­სის სა­ხი­თაც იხი­ლავთ, რო­მე­ლიც ინ­ტე­რი­ერს გან­სა­კუთ­რე­ბულ მომ­ხიბ­ლე­ლო­ბას სძენს.
ბუ­ნე­ბის სუ­რა­თე­ბი მარ­თლაც ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლია. მა­გა­ლი­თად, ამ ოთახ­ში ულა­მა­ზეს პე­ი­ზაჟს სი­ხა­ლი­სე შე­აქვს.

ბევრ ჩვენ­განს კი სი­სა­და­ვე ურ­ჩევ­ნია და მი­ნი­მა­ლის­ტურ დი­ზა­ინს არ­ჩევს. მა­გა­ლი­თად, ასეთს:

გარ­და მი­სა­ღე­ბი ოთა­ხი­სა, ფო­ტოშ­პა­ლერს სა­ძი­ნე­ბელ­ში, სამ­ზა­რე­უ­ლო­სა და აბა­ზა­ნა­შიც იყე­ნე­ბენ. აქაც, ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლია ბუ­ნე­ბის პრინ­ტი:


ფო­ტოშ­პა­ლე­რი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ინ­სტრუ­მენ­ტია ბავ­შვის ოთა­ხის თე­მა­ტუ­რად მო­სა­წყო­ბად. მა­გა­ლი­თად, თუ თქვენს პა­ტა­რას „დის­ნე­ის“ პრინ­ცე­სე­ბი უყ­ვარს, შეგ­ვიძ­ლია, ფო­ტოშ­პა­ლე­რი ამ თე­მა­ტი­კა­ზე შე­ვარ­ჩი­ოთ, რაც ოთახს სი­ხა­ლი­სეს და კრე­ა­ტი­ულ იერს შეს­ძენს.

რა უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ ფო­ტოშ­პა­ლე­რის შერ­ჩე­ვი­სას?

აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ფო­ტოშ­პა­ლე­რის დი­ზა­ი­ნი ოთა­ხის კონ­ცეფ­ცი­ა­ში იჯ­დეს და სა­ერ­თო სტი­ლი­დან ამო­ვარ­დნი­ლი არ იყოს. ასე­ვე, ავე­ჯით გა­დატ­ვირ­თულ და მუქ ფე­რებ­ში გა­და­წყვე­ტილ ოთახს უფრო სადა ფო­ტოშ­პა­ლე­რი უნდა შე­ვურ­ჩი­ოთ, მი­ნი­მა­ლის­ტუ­რად გა­და­წყვე­ტილს კი ფე­რა­დი და გა­დატ­ვირ­თუ­ლიც შე­იძ­ლე­ბა მო­უხ­დეს. სა­ბო­ლო­ოდ, ყვე­ლა­ფე­რი გე­მოვ­ნე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

ფო­ტოშ­პა­ლე­რის შერ­ჩე­ვი­სას ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­ვაქ­ცი­ოთ მის ხა­რისხსა და შე­მად­გენ­ლო­ბას. სა­სურ­ვე­ლია, მა­სა­ლა, რომ­ლი­თაც ფო­ტოშ­პა­ლე­რია დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ეკო­მე­გობ­რუ­ლი და ნა­ტუ­რა­ლუ­რი იყოს. სხვა­დას­ხვა ქი­მი­უ­რი და­ნა­მა­ტის შემ­ცველ­მა მა­სა­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი გა­მო­იწ­ვი­ოს.

სტამ­ბა „პრინ­ტა­რე­ა­ში“ აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ სა­სურ­ვე­ლია, ფო­ტოშ­პა­ლე­რი სვე­ლი წე­სი­თაც იწ­მინ­დე­ბო­დეს, რაც და­მა­ტე­ბით კომ­ფორ­ტს შეგ­ვიქ­მნის.

ფო­ტოშ­პა­ლე­რის ბეჭდ­ვის პრო­ცე­სი სტამ­ბა „პრინ­ტა­რე­ა­ში“

ეკო­მე­გობ­რუ­ლი და ნა­ტუ­რა­ლუ­რი მა­სა­ლე­ბით და­ბეჭ­დი­ლი ფო­ტოშ­პა­ლე­რი შეგ­ვიძ­ლია რო­გორც მი­სა­ღებ, ისე სა­ძი­ნე­ბელ და სხვა ოთა­ხებ­შიც გა­მო­ვი­ყე­ნოთ. მისი სვე­ლი წე­სით წმენ­დის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სურ­ვე­ლია მა­გა­ლი­თად, თუ ფო­ტოშ­პა­ლერს სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ვი­ყე­ნებთ.

სტამ­ბა „პრინ­ტა­რე­ა­ში“ აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ რაც მთა­ვა­რია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში უკვე ნე­ბის­მი­ე­რი დი­ზა­ი­ნი­სა და ზო­მის ფო­ტოშ­პა­ლე­რის ბეჭდ­ვაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, რაც მთა­ვა­რია, ნა­ტუ­რა­ლუ­რი მა­სა­ლე­ბის­გან.

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები