როგორ შევინარჩუნოთ იდეალური სისუფთავე საკუთარ სახლებში და აგარაკებზე?

თუ კერ­ძო სახ­ლი ან აგა­რა­კი გაქვთ, გე­ცო­დი­ნე­ბათ, რო­გო­რი მო­წეს­რი­გე­ბა სჭირ­დე­ბა მას ზამ­თრის სე­ზო­ნის შემ­დეგ. რო­გორც წესი, და­ლა­გე­ბა დი­დად გულ­ზე არა­ვის ეხა­ტე­ბა. თუმ­ცა თუ სა­ჭი­რო ხელ­სა­წყო­ე­ბი იქ­ნე­ბა ისე­თი, რო­გო­რი­ცაა კერ­ხე­რის მა­ღა­ლი წნე­ვით რე­ცხვის აპა­რა­ტი, ეზო­ში ფუს­ფუ­სი ყვე­ლას­თვის სა­უ­კე­თე­სო გან­ტვირ­თვა გახ­დე­ბა.

მა­ღა­ლი წნე­ვით რე­ცხვის აპა­რა­ტი, დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს ევ­რო­პულ ოჯა­ხებ­ში. ხოლო ჩვენ­თან მა­მა­კა­ცე­ბი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ აპა­რა­ტებს ძა­ლი­ან კარ­გად იც­ნო­ბენ, რომ­ლე­ბიც ავ­ტო­სამ­რე­ცხა­ო­ებ­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. ამავდრო­უ­ლად, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო მო­დე­ლი ბევ­რად უფრო მსუ­ბუ­ქი და კომ­ფორ­ტუ­ლია, აპა­რა­ტის მა­ღა­ლი წნე­ვის ჭავ­ლი, იდე­ა­ლუ­რად აცი­ლებს ყვე­ლა­ნა­ირ ჭუ­ჭყს ზე­და­პი­რე­ბი­დან. მის­თვის არც მი­უ­ვა­ლი ად­გი­ლე­ბი
არ­სე­ბობს და არც ძა­ლის და­ტა­ნე­ბა გჭირ­დე­ბათ. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, სა­კუ­თა­რი ხე­ლით გა­რე­ცხი­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლი კი ბევ­რად უფრო სუფ­თა და ლა­მა­ზია, ასე­ვე არ დაგ­ჭირ­დე­ბათ ყო­ვე­ლი წვი­მის შემ­დეგ ავ­ტო­სამ­რე­ცხა­ოს რიგ­ში დრო­მა, სა­კუ­თა­რი ხე­ლით ეზო­შიც მარ­ტი­ვად შე­გიძ­ლი­ათ გა­რე­ცხოთ ავ­ტო­მო­ბი­ლი 15 წუთ­ში, თა­ნაც ისე რომ თქვენც მშრა­ლი იქ­ნე­ბით და წყალ­სა და ელექტრო ენერ­გი­ას მი­ნი­მა­ლუ­რი რა­ო­დე­ნო­ბით და­ხარ­ჯავთ.

თუ მა­მა­კა­ცებს კი­თხავთ, რო­მე­ლი ბრენ­დის მა­ღა­ლი წნე­ვით რე­ცხვის აპა­რა­ტია სა­უ­კე­თე­სო ავ­ტო­მო­ბი­ლის­თვის, ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად გე­ტყვი­ან, რომ ეს არის კერ­ხე­რი.

თით­ქმის 100 წლო­ვა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე ბრენ­დს აქვს სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო აპა­რა­ტე­ბის დიდი არ­ჩე­ვა­ნი, რო­მე­ლიც სი­სუფ­თა­ვის მოყ­ვა­რულ ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის მო­თხოვ­ნას აკ­მა­ყო­ფი­ლებს.

მა­ღა­ლი წნე­ვით რე­ცხვის აპა­რა­ტებს შო­რის გან­სა­კუთ­რე­ბით შეგ­ვიძ­ლია გა­მო­ვარ­ჩი­ოთ K4 Compact, რო­მე­ლიც არის ბი­უ­ჯე­ტუ­რი და ენერ­გო ეფექ­ტუ­რი.

აპა­რა­ტი იმ­დე­ნად პრაქ­ტი­კუ­ლი და მსუ­ბუ­ქია, რომ შე­გიძ­ლი­ათ თა­ვი­სუფ­ლად მო­ა­თავ­სოთ ავ­ტო­მო­ბი­ლის სა­ბარ­გულ­ში და წა­ი­ღოთ ყველ­გან, სა­დაც კი სა­კუ­თარ ავ­ტო­მო­ბი­ლის რე­ცხვას მო­ინ­დო­მებთ. სა­ჭი­რო­ებს მხო­ლოდ წყალს და დენს. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, საქ­მეს თქვენს ნაც­ვლად აკე­თებს. რაც მთა­ვა­რია, ეს აპა­რა­ტი სა­ქარ­თვე­ლო­შიც უკვე პო­პუ­ლა­რუ­ლია და ავ­ტო­მო­ბი­ლის თუ აგა­რა­კის მფლო­ბე­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რად იყე­ნე­ბენ, რად­გან კომ­ფორ­ტუ­ლია და ფა­სიც საკ­მა­ოდ ხელ­მი­საწ­ვდო­მი აქვს.

რა შე­იძ­ლე­ბა გავ­რე­ცხოვთ K4Compact-ით?

ავ­ტო­მო­ბი­ლი და ნე­ბის­მი­ე­რი მო­პე­დი

მა­ღა­ლი წნე­ვით რე­ცხვის აღ­ნიშ­ნულ მო­დე­ლი უმე­ტე­სად სა­კუ­თა­რი ავ­ტო­მო­ბი­ლის გა­სა­რე­ცხად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. 130 ატ­მოს­ფე­რუ­ლი წნე­ვი­სა და სპე­ცი­ა­ლუ­რი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, მი­იღ­წე­ვა იდე­ა­ლუ­რი სი­სუფ­თა­ვე ზე­და­პი­რის და­უ­ზი­ა­ნებ­ლად. ასე­ვე შე­გიძ­ლი­ათ გა­რე­ცხოთ მო­ტო­ციკ­ლი, ვე­ლო­სი­პე­დი და ნე­ბის­მი­ე­რი მო­პე­დი.

ეზო და გარე ავე­ჯი

თუ აგა­რაკ­ზე წა­ი­ღებთ K4 Compact-ს, ეზოს გე­ნე­რა­ლუ­რი და­ლა­გე­ბა ძა­ლი­ან გა­გი­მარ­ტივ­დე­ბათ და შეძ­ლებთ ოჯახ­თან ერ­თად მხი­ა­რუ­ლად გა­ა­ტა­როთ დრო, გაგ­რილ­დეთ და თან სა­გულ­და­გუ­ლოდ მო­რე­ცხოთ ტე­რა­სა და აი­ვა­ნი.

ხა­ლი­ჩე­ბი

თუ გა­და­წყვეტთ, რომ ინ­ტე­რი­ე­რი გა­მო­ა­ცო­ცხლოთ და მზი­ა­ნი ამინ­დიც ხელს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად გი­წყობთ, კერ­ხე­რის მა­ღა­ლი წნე­ვით რე­ცხვის აპა­რა­ტი ამა­შიც კი მარ­ტი­ვად და­გეხ­მა­რე­ბათ, რად­გან სიღ­რმე­ში ჩა­სულ მტვრის ნა­წი­ლა­კებს მხო­ლოდ ძლი­ე­რი წნე­ვის მქო­ნე წყლის ჭავ­ლი თუ გა­მო­ი­ტანს.

ასე რომ, თუ გსურთ, და­ძა­ბუ­ლი სა­მუ­შაო კვი­რის შემ­დეგ, გან­ტვირ­თვის დღე­ე­ბით მაქ­სი­მა­ლუ­რად ისი­ა­მოვ­ნოთ და ავ­ტო­მო­ბი­ლის რე­ცხვის თუ აგა­რა­კის და­ლა­გე­ბის რუ­ტი­ნუ­ლი პრო­ცე­სი გა­ი­მარ­ტი­ვოთ, არ გა­მო­ტო­ვოთ აღ­ნიშ­ნულ მო­დელ­ზე მიმ­დი­ნა­რე აქ­ცია კერ­ხე­რის ოფი­ცი­ა­ლურ შო­უ­რუ­მებ­ში.

(თბი­ლი­სი, დი­ღო­მი, ა. ბე­ლი­აშ­ვი­ლის 167; ბა­თუ­მი ლ. ასა­თი­ა­ნის 51)

ან ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზი­ა­ში: karchershop.ge

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები