როგორ დავიცვათ უსაფრთხოება ბუნებრივ აირზე მომუშავე აპარატების გამოყენებისა და მონტაჟისას

ტემ­პე­რა­ტუ­რის კლე­ბას­თან ერ­თად, აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­და ბუ­ნებ­რივ აირ­ზე მო­მუ­შა­ვე გათ­ბო­ბის სის­ტე­მე­ბის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა და მონ­ტა­ჟი. სამ­წუ­ხა­როდ, ყო­ველ სე­ზონ­ზე გა­უ­მარ­თა­ვი სის­ტე­მე­ბის და არას­წო­რი მონ­ტა­ჟის გამო, ხში­რია უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ხში­რად ფა­ტა­ლუ­რა­დაც სრულ­დე­ბა.

აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ყვე­ლა სის­ტე­მის სწო­რად, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის მიერ და­ყე­ნე­ბა და შემ­დგომ­ში მათი შე­სა­ბა­მი­სი მოვ­ლა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ ხე­ლო­სან­ზე და გათ­ბო­ბის პრო­დუქტზე ეკო­ნო­მი­ის გა­კე­თე­ბა, შე­საძ­ლოა თქვენ­თვი­საც და თქვე­ნი მე­ზობ­ლის­თვი­საც ტრა­გი­კუ­ლად დას­რულ­დეს.

რჩე­ვე­ბი­სათ­ვის ჰი­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსელ „გორ­გი­ას“ სპე­ცი­ა­ლისტს მივ­მარ­თეთ. მისი გან­მარ­ტე­ბით, გა­უ­მარ­თა­ვი გა­ზის ხელ­სა­წყო­ე­ბი­სა და არას­ტან­დარ­ტუ­ლი საკ­ვამ­ლე და სა­ვენ­ტი­ლა­ციო არ­ხე­ბის ხმა­რე­ბი­სას შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­თავ­სო­ში მომ­წამ­ლა­ვი გა­ზის, CO-ს
გა­მო­ყო­ფა. იგი უფე­რო, უსუ­ნო, უგე­მო, ძლი­ერ მომ­წამ­ლა­ვია.


გა­რე­მო­ში CO-ს 0.5% შემ­ცვე­ლო­ბა 20-30 წთ-ში ახ­დენს ადა­მი­ან­ზე სა­სიკ­ვდი­ლო ზე­მოქ­მე­დე­ბას, ხოლო 1% შე­სუნ­თქვი­სას 1-2 წთ-ში იწ­ვევს სიკ­ვდილს

უსაფრ­თხო­ე­ბის სტან­დარ­ტე­ბის დარ­ღვე­ვა საფრ­თხეს უქ­მნის არა მხო­ლოდ მას, ვინც იყე­ნებს ამ და­ნად­გარს, არა­მედ სა­ში­შია მისი გა­რე­მოც­ვის­თვის, გა­ზის აფეთ­ქე­ბის შე­დე­გად შე­იძ­ლე­ბა და­ზი­ან­დეს მთლი­ა­ნი შე­ნო­ბა.

აუ­ცი­ლებ­ლად გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი:

 • ნე­ბის­მი­ე­რი მო­წყო­ბი­ლო­ბა, რო­მე­ლიც მო­იხ­მარს გაზს აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ა­მონ­ტა­ჟოს კვა­ლი­ფი­ცი­ურ­მა ხე­ლო­სან­მა;
 • ნე­ბის­მი­ე­რი და­ხუ­რუ­ლი სივ­რცე, სა­დაც უნდა და­მონ­ტაჟ­დეს გა­ზის აპა­რა­ტი, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ნი­ავ­დე­ბო­დეს, უნდა ჰქონ­დეს სარ­კმე­ლი, სა­ი­და­ნაც შე­მო­ვა სუფ­თა ჰა­ე­რი!
 • გა­ზის და­ერ­თე­ბა უნდა მოხ­დეს მე­ტა­ლოპ­ლასტმა­სის გა­ზის მი­ლით, რო­მე­ლიც არის ღია ად­გი­ლებ­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რი იზო­ლა­ცი­ით და­ცუ­ლი, ხოლო თუ ხდე­ბა სი­ლი­კო­ნის მი­ლით და­ერ­თე­ბა, მილი უნდა იყოს ერ­თი­ა­ნი , გა­დაბ­მე­ბის გა­რე­ში ,წე­ლი­წად­ში ერთხელ უნდა შე­იც­ვა­ლოს მთლი­ა­ნი მილი და და­ერ­თე­ბის წერ­ტი­ლე­ბი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ფიქ­სირ­დეს მე­ტა­ლის ცა­ლუ­ღით;
 • გა­ზის გა­მათ­ბო­ბე­ლი და წყალ­გა­მა­ცხე­ბე­ლი აპა­რა­ტე­ბის და­მონ­ტა­ჟე­ბამ­დე აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ა­მოწ­მეთ მათი სა­ვენ­ტი­ლა­ციო და საკ­ვამ­ლე მილი რომ აუ­ცი­ლებ­ლად არის ღია და მას­ში მოხ­დე­ბა ცივი და ცხე­ლი ჰა­ე­რის შე­უ­ფერ­ხე­ბე­ლი მოძ­რა­ო­ბა.;
 • გა­მათ­ბობ­ლის ან წყალ­გა­მა­ცხე­ლებ­ლის ჩარ­თვამ­დე თუ მისი ბოლო ჩარ­თვი­დან არის გა­სუ­ლი მი­ნი­მუმ 1 თვე აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ა­მოწ­მეთ მისი სა­ვენ­ტი­ლა­ციო და საკ­ვამ­ლე მილი რათა ცივ და ცხელ ჰა­ერს არ ქონ­დეს შე­ფერ­ხე­ბა ( ხში­რია ჩი­ტის ბუ­დე­ე­ბი ან პო­ლი­ე­თი­ლე­ნის პარ­კით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ჰა­ე­რის შე­ფერ­ხე­ბა, რაც ფა­ტა­ლურ შე­დეგს იწ­ვევს)
 • შე­ნო­ბა­ში გა­ზის სუ­ნის შემ­ჩნე­ვი­სას შე­წყვი­ტეთ გა­ზის მოხ­მა­რე­ბა, გა­და­კე­ტეთ გა­ზის ონ­კა­ნე­ბი, გა­მო­ა­ღეთ კარ-ფან­ჯრე­ბი, გა­ა­ნი­ა­ვეთ სა­თავ­სო. არ იხ­მა­როთ ღია ცე­ცხლი, ელექტრო­ხელ­სა­წყო­ე­ბი და არ ჩარ­თოთ ან არ გა­მორ­თოთ შუქი. და­რუ­კავ­შირ­დით შე­სა­ბა­მის გა­ზის მომ­წო­დე­ბელ კომ­პა­ნი­ას;
 • გა­ზის მო­წო­დე­ბის შე­წყვე­ტის შემ­თხვე­ვა­ში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მოხ­დეს შე­მოწ­მე­ბა გა­და­კე­ტი­ლია თუ არა ონ­კა­ნე­ბი: გა­ზის მრი­ცხველ­თან, გა­ზ­ქუ­რას­თან, წყალ­გა­მა­ცხე­ლე­ბელ­თან და გა­მათ­ბო­ბელ ხელ­სა­წყო­ებ­თან;
 • გა­ზის ხელ­სა­წყო­ე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის დროს ხში­რად გა­ა­ნი­ა­ვეთ სა­თავ­სო;
 • გაზ­ზე მო­მუ­შა­ვე ყვე­ლა სა­ხე­ო­ბის გა­მათ­ბო­ბე­ლი და წყალ­გა­მა­ცხე­ლე­ბე­ლი მო­წყო­ბი­ლო­ბის მონ­ტა­ჟი და ექ­სპლუ­ა­ტა­ცია (გარ­და გა­ზ­ქუ­რის), რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას წვი­სათ­ვის სა­ჭი­რო ჰა­ე­რი აი­ღებს ოთა­ხი­დან და ნამ­წვის გა­წო­ვა არ ხდე­ბა კვამლსა­დე­ნე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით არის აკ­რძა­ლუ­ლი, ნე­ბის­მი­ერ მო­წყო­ბი­ლო­ბას აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ქონ­დეს ორი კა­მე­რა, რაც ნიშ­ნავს იმას რომ სა­ვინ­ტი­ლა­ცი­ოდ უნდა ქონ­დეს და­მა­ტე­ბი­თი არხი და არა­ნა­ი­რი შე­ხე­ბა არ უნდა ქონ­დეს წვის პრო­ცესს ოთა­ხის ჟანგბად­თან;
 • აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მოხ­დეს ნე­ბის­მი­ერ სივ­რცე­ში სა­დაც არის და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი აპა­რა­ტი რო­მე­ლიც მუ­შა­ობს გაზ­ზე , ან ამ ოთახ­ში არის გა­ზის გაყ­ვა­ნი­ლო­ბა, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მოხ­დეს და­მონ­ტა­ჟე­ბა გა­ზის დე­ტექ­ტო­რის, რო­მე­ლიც უნდა იყოს და­ერ­თე­ბუ­ლი გა­ზის სარ­ქველ­ზე. სარ­ქვე­ლი გა­ზის გა­ჟონ­ვის შემ­თხვევ­ში მი­ი­ღებს დე­ტექ­ტო­რი­დან სიგ­ნალს და მოხ­დე­ბა გა­ზის მი­წო­დე­ბის შე­წყვე­ტა;
 • გა­ზის წყლის გა­მა­ცხე­ლე­ბე­ლი, თუ მონ­ტაჟ­დე­ბა შე­ნო­ბა­ში, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს ორ კა­მე­რი­ა­ნი და მისი კორ­პუ­სი უნდა იყოს სრუ­ლად შეკ­რუ­ლი, რათა ოთა­ხის ჟანგბად­თან არ ქონ­დეს არა­ნა­ი­რი შე­ხე­ბა მის შიდა გაყ­ვა­ნი­ლო­ბას;
 • პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლებ­ში გა­ზის სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ხელ­სა­წყო­ე­ბის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ა­ზე ეკის­რე­ბათ მომ­ხმა­რებ­ლებს, ამი­ტომ გა­უფრ­თხილ­დით სა­კუ­თარ და სხვის სი­ცო­ცხლეს.


"გორ­გი­ა­ში" შეძ­ლებთ შე­ი­ძი­ნოთ ყვე­ლა სა­ხის გათ­ბო­ბის სის­ტე­მა სა­უ­კე­თე­სო ფა­სად, ასე­ვე გა­ზის ინ­დი­კა­ტო­რე­ბი უსაფრ­თხო­ე­ბის­თვის, აქვე მი­ი­ღებთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლურ რჩე­ვას სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის­გან. ნუ გა­ა­კე­თებთ ეკო­ნო­მი­ას თქვენს და გარ­შე­მომ­ყო­ფე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე.

დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სათ­ვის უყუ­რეთ ვი­დე­ოს.

კომენტარები

!!! 2019-11-04 13:02
" 1% შე­სუნ­თქვი­სას 1-2 წთ-ში იწ­ვევს სიკ­ვდილს", გოგლა ჟვანია კი ამტკიცებდა იმდენი არ ჰქონდა შესუნთქული ზურა ჟვანიას, რომ გაგუდულიყოო! ყვალემ კარგად გაიგო და ნახა, რაც იყო მიზეზი, გამოძიებასაც თავი მიანებეს, როცა ამერიკელების პასუხები ნახეს! ეს ჩვეულებრივი ამბავია პოლიტიკაში, მაგრამ ამ გოგლა ჟვანოას უზენობაა მთავარი, ოღონდ თავად პარლამენტარობა ეშოვნა და თავის გარდაცვლილი ძმის სახელის კიდევ ერთხელა ღიად ტალახსში ამოსვრას არ მოერიდა! არც მისი შვილებისა შერცხვა, რომ ბოლომდე გამოაფენინა ეს ვითარება! ზურა გულწრფელად დამენანა, ნამდვილად დადებითი პიროვენება იყო ადამაიანურ ურთიერთობებეში, რასაც ვერ ვიტყვი მის ძმაზე!

კომენტარის დამატება

მსგავსი სიახლეები